فروش فاکتور رسمی


از آنجایی که واحدهای تجاری صورتحساب فروش کالا و خدمات را در حسابهای هزینه و یا دارایی ثبت می‌نمایند جهت تعیین قابل پذیرش بودن وجوه پرداختی به عنوان هزینه، ماده 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم را مطالعه فرمایید. طبق ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم: هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد، عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط بارعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت‌گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود، در ماده ۱۴۸ نیز به تفصیل انواع هزینه‌های قابل قبول از نظر کفایت مدارک و مستندات و چه از نظر عرف بیان شده است و ممیزین وزارت دارایی نیز به استناد بندهای این ماده و بخشنامه‌های صادره مرتبط، هزینه‌های واحدهای تجاری را رد و یا خواهند پذیرفت.

خدمات قابل ارائه در نوین فاکتورفروش فاکتور رسمی

فروش فاکتور رسمی از شرکت های معتبر مورد تایید دارایی

کد اقتصادی

اخذ و ثبت کد اقتصادی برای شرکت ها

ارائه اظهارنامه

صدور فاکتور رسمی،همراه با اظهار نامه و گزارشات فصلی صد در صد تضمینی

خدمات مالیاتی

ارائه پیش فاکتور و فاکتور فروش از شرکتهای معتبر مورد تایید دارایی و شرکت های فعال


نمونه های فاکتور های رسمی


  • نمونه فاکتور رسمی 3

    نمونه فاکتور رسمی 3

  • نمونه فاکتور رسمی 2

    نمونه فاکتور رسمی 2

  • نمونه فاکتور رسمی 1

    نمونه فاکتور رسمی 1

بازرگانی ما آماده همکاری با شرکت ها، کارخانجات تولیدی و حسابداران در زمینه ی ارائه و صدور فاکتور و پیش فاکتور رسمی همراه با کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده جهت خرید، فروش و اخذ وام بانکی همراه با آدرس، کد پستی و شماره تلفن های واقعی در حال فعالیت با تسلیم گزارش فصلی اظهار نامه مالیاتی. شایان ذکر است فاکتورهای صادره توسط بازرگانی ما به دلیل تمدید هر دوره در ارزش افزوده در لیست سیاه نمی باشد.